Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2016

9224 7246
świrszczyńska. gorzko w sumie. 
Reposted fromrol rol viapomsa pomsa
0117 4a9b 500
Reposted fromshinyblackball shinyblackball viang8r ng8r
Reposted fromillusionist illusionist viang8r ng8r
Wpajałem jej: mierz wysoko.
Strzeliła mi w łeb.
— Lec
Reposted fromwstydem wstydem viablckblckblck blckblckblck
9378 9a48
Reposted fromhagis hagis viawecouldbeclose wecouldbeclose
Mam taki nawyk. Zawsze zapominam powiedzieć ważne rzeczy.
— Haruki Murakami – Słuchaj pieśni wiatru / Flipper roku 1973

November 21 2016

Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viazapachsiana zapachsiana
5045 c704 500
Reposted fromdjahnee djahnee viatfu tfu
Reposted frompjoter pjoter viatfu tfu

November 18 2016

0827 6803 500
Reposted fromNajada Najada viathe-devil the-devil
7697 b1d0 500
Reposted frommrrru mrrru vianikotyna nikotyna

November 13 2016

3906 26f4 500
Reposted fromkliann kliann viawrzesinsky wrzesinsky
2976 63fb 500
Reposted fromyouthless youthless viadepresja depresja

October 31 2016

Obrzydziłeś mi miłość, gratuluję.
Reposted frominsanis insanis viablckblckblck blckblckblck
2321 92c8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viablckblckblck blckblckblck
0861 69ea
Reposted fromkarahippie karahippie viablckblckblck blckblckblck
8323 9ce9
Reposted fromshinyblackball shinyblackball viapisces pisces
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl